Podziel się:

share to facebook share to twitter share to google plusone share share to pinterest share share to linkedin share to email compact...
Porozumienie Regionów Strategicznych (PRS)


.......Porozumienie Regionów Strategicznych (PRS) to propozycja o nazwie roboczej, międzyregionalnej inicjatywy mającej na celu ścisłą współpracę i wzajemne wspieranie na poziomie społecznym, samorządowym i centralnym  oraz rozwój społeczno-gospodarczy, ekonomiczny, logistyczny, infrastruktury transportowej itp. strategicznych (najważniejszych) regionów Polski dla całej gospodarki kraju.
.......W skład tych regionów weszłyby: ośrodki portowe tj. Szczecin i Świnoujście na Pomorzu Zachodnim oraz Gdańsk i Gdynia z regionu Pomorza, z Polski centralnej, Płock – strategiczny ośrodek paliwowo-energetyczny oraz Aglomeracja Górnośląska ze strategicznym sektorem energetycznym i górnictwem.
.......Porozumienie Regionów Strategicznych (PRS) lepiej i efektywniej reprezentowałoby wspólne interesy zainteresowanych regionów, a ponieważ w naturalny sposób wspólnie wypracowane przez nie cele do realizacji wielu przedsięwzięć dotyczyłyby kwestii strategicznych, mając spójny i kompleksowy charakter, byłyby jednocześnie korzystne również z punktu widzenia interesów całego kraju.
.......Współpraca tych regionów, bazująca na strukturze, której schemat podany jest poniżej na mapie ze względu na ich strategiczny charakter powinna docelowo w sposób naturalny tworzyć główny szkielet rozwoju gospodarczego kraju i nadawać mu swój ton.

Mapa ze schematem docelowych połączeń strategicznych regionów infrastrukturą transportową,
(kiknij w obraz, aby go powiększyć).

.......Struktura osadnicza Polski sprawia, że powyższe ośrodki w bardzo dużym zakresie pozwala na wykorzystanie naturalnych szlaków komunikacyjnych, jakimi są największe w kraju śródlądowe drogi wodne, wzajemnie łączące te ośrodki tj. rzeka Wisła do Morza Bałtyckiego na odcinku Płock-Gdańsk oraz rzeka Odra do Morza Bałtyckiego na odcinku Aglomeracja Górnośląska-Szczecin-Świnoujście, a także w pewnym stopniu rzeka Wisła, Kanał Bydgoski, rzeka Noteć, rzeka Warta, rzeka Odra do Morza Bałtyckiego na odcinku Płock-Szczecin-Świnoujście.
.......Niniejsza propozycja wpisuje się także w realizację założeń dokumentu Komisji Europejskiej o nazwie „Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego, europejskiego obszaru transportu  – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.”  (link poniżej):
LINK Dokument Komisji Europejskiej  (plik PDF)

 i postanowień Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (link poniżej):
LINK – Rezolucja Parlamentu Europejskiego

 przez tworzenie m. in. w Płocku i Aglomeracji Górnośląskiej intermodalnych centrów transportowych, spinających transport, drogowy, kolejowy i wodny i utworzenie tam centrów logistycznych.
.......Proponowane rozwiązania pozytywnie przyczynią się jednocześnie do rozwoju na wielką skalę transportu żeglugi śródlądowej, zwłaszcza  na rzece Wiśle (Międzynarodowa Droga Wodna E 40), będącego transportem zasobooszczędnym, ekologicznegicznym i tańszym od transportu drogowego i kolejowego, odciążając tym samym (technicznie i ekonomicznie) transport drogowy i kolejowy strategicznych oraz poprawiają na nich stan bezpieczeństwa.
.......Ponadto struktura lokalizacyjna polskich, strategicznych ośrodków gospodarczych i związane z nią środki ciężkości dobrze współgrają z polityką zrównoważonego rozwoju, rozciągając się w sposób stosunkowo równomierny na terytorium państwa.
.......Współpraca ta, wzmacniając wzajemne korelacje najważniejszych dla Polski sektorów gospodarczych, przyczyni się także do efektywniejszego i bezpieczniejszego funkcjonowania ogólnej gospodarki z korzyścią dla całego kraju.
 

____________________

 
Sylwester Fiet (citymen) – autor powyższej propozycji i strony internetowej, organizator kampanii społecznej na rzecz poprawy ogólnego stanu infrastruktury transportowej miasta Płocka i regiunu oraz autor związanej z nią strony internetowej Drogi dla Płocka i regionu 

__________
 
 
 Kontakt

e-mail: citymen_plock@interia.pl

____________________